ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING WEBSHOP KEURMERK.

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand
gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de
Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad
en treden in werking per 1 juni 2014.

 
Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de
Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als
bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder
toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Inhoudsopgave:

 • Artikel   1 - Definities
 • Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
 • Artikel   3 - Toepasselijkheid
 • Artikel   4 - Het aanbod
 • Artikel   5 - De overeenkomst
 • Artikel   6 - Herroepingsrecht
 • Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de
  consument en kosten daarvan
 • Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 • Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 11 - De prijs
 • Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
 • Artikel 13 - Levering en uitvoering
 • Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 • Artikel 15 - Betaling
 • Artikel 16 - Klachtenregeling
 • Artikel 17 - Geschillen
 • Artikel 18 - Branchegarantie
 • Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 • Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden
  Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de
consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in
verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale
 inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of
door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde
en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan
maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden
 die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of
beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm  geproduceerd
en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de
regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud
gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook
begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt
om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een
manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode
die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en
die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk
maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van
Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale
inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de
ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van
een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,
digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt
wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze
voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden
gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument
en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn
samengekomen;

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer ; Sies Factory
Vestigingsadres; Landweg 2, 7231BN Warnsveld (geen bezoekadres)
E-mailadres of ander aan de consument aangeboden elektronisch
communicatiemiddel met dezelfde functionaliteit als email;
info@siesfactory.nl
KvK-nummer; 52809811
BTW-identificatienummer;   NL001589985B36


Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een
relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende
autoriteit;

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 •  de beroepsvereniging of –organisatie waarbij hij is aangesloten; 
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische
  Ruimte waar deze is toegekend; 
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van
   toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels
   toegankelijk zijn

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand
tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst
van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de
algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op
verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in
afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische
weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze
dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs
 niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische
weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument
langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens
specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het
tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument
zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen
op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of
onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod
vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van
de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling
van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten,
diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke
fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument
duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding
van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4,
tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van
het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft
aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische
weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd,
kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de
ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen
 ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch
kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen
 in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich  binnen wettelijke kaders – op de hoogte
stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen,
alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de
ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling
of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of
digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of
op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen: 

 • a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer
  waar de consument met klachten terecht kan;
 • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de
  consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan
  wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
  herroepingsrecht;
 • c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product,
  dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten
  van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of
  uitvoering van de overeenkomst op afstand;  
 • e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien
  de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of
   van onbepaalde duur is;
 • f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het
  modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid
slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de
aankoop van een product gedurende een bedenktijd van
minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer
 mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet
 tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument,
of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de
vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten
  heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem
  aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
  De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan
  het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een
  bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd
  weigeren.
 • b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen
  of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem
  aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel
  heeft ontvangen;
 • c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten
  gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument,
  of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft
  ontvangen.  

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een
materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een
overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een
materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder
opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument
vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave
van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt
op het sluiten van de overeenkomst.  
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud
die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren
over herroepingsrecht
:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte
informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor
herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden
na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van
dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie
aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de
ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de
bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie
 heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met
het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of
gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de
werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is
dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren
zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van
het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product
 die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het
product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de
overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument
en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt
hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier
 voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de
in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of
overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer.
Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product
zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in
acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is
verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren,
indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en
conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening
van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden
van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de
consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer
aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten
voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben
verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water
of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt
volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de
consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan
dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op
het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de
verbintenis. 
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of
de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn
gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van
stadsverwarming, indien:

 • a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie
  over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 • b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering
  van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming
  tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering
van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

 • a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft
  ingestemd met het beginnen van de nakoming van de
  overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 • b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het
  verlenen van zijn toestemming; of
 • c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument
  te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht,
worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument
op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van
deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief
eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht
voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen
volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij
wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot
de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden,
naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel
dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt
met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van
levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de
 ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode
niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het
aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen
op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die
zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder
een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij
 producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden
 aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de
mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding
 van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is
de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst,
maar alleen als:

 • a.de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
   instemming van de consument; en
 • b. de consument heeft
   verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de
   ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 

4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling
van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum
of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de
overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering
daarvan is voorzien;
6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten,
die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van
een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk
voor een specifieke persoon bestemd zijn;

7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming
of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en
waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk
vermengd zijn met andere producten;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen
bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering
slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke
waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur,
waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van
abonnementen hierop; 13. De levering van digitale inhoud anders dan
op een materiële drager, maar alleen als:


a. de uitvoering is begonnen
met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht
verliest.

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden
de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,
behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of
diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de
financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft,
met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen
en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke
 regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
 overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit
bedongen heeft en: 

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te
zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen
zijn inclusief btw

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie 
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten
voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,
 aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de
op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het
product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of
importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke
rechten en vorderingen die de consument op grond van de
overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien
de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel
van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de
ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent
waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen
toekent die verder gaan dan waartoe deze
wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de
nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht
nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen
 van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de
ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze
algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen
30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is
overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt,
of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk
30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst
zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag
dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust
bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument
of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming
van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan
en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit
daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de
bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een
bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor
zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
 begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor
bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend
worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie
maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het
einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten
hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag
alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van
ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden
in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan
eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld
ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen
en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt
niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop
van de proef- of kennismakingsperiode. Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft,
mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde
met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen,
tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór
het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of
aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument
verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen
na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een
bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt
deze termijn aan  op de dag nadat de consument de bevestiging van de
overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument
in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling
van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de
consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling
heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden
in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer
te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en)
voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late
betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft
gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het
uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog
verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de
ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
 incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen
maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de
daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een
minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de
consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig
deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten
binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend
bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een
termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst
beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
 verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de
termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst
en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord
kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer
kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de
consumentenpagina van de website van
Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) 
De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar
Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen
3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan
worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument
waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben,
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de
totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking
tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en
diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde,
zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te
Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in
behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst
binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het
geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de
Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen
 vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan
verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan
wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter.
Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de
termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil
 voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden
zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/decommissies/2701/webshop).
De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij
wege van bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de
 behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van
betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of
zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil
door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is
gewezen.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende
of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten
geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende
hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd.
Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 – Branchegarantie
1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming
van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Stichting
Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het
bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter
toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft,
 indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is
gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is
 gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies,
wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de
consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend
advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft
Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om
ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument
een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk
en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan
Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer
meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden
zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt
over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze
organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in
rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende
bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en
dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden
Stichting Webshop Keurmerk

1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden
niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond. 
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat
deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande,
dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een
aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.  

Adres Stichting Webshop Keurmerk:  Willemsparkweg 193, 1071 HA  Amsterdam

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping  

Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

- Aan:  [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen* 

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] 

- [Naam consumenten(en)] 

- [Adres consument(en)] 

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)  

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

© 2011 - 2021 Sies Factory | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel